ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. DOEL EN AANVAARDING VAN DE AGV
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hieronder "AGV") hebben tot doel de voorwaarden en de werkwijzen vast te leggen voor het raadplegen en het gebruik van de site advertenties.pneus-online.nl (hieronder "de Site") beheerd door PNEUS ONLINE SUISSE.

Door de Site te raadplegen of te gebruiken, geeft u meteen te kennen dat u de onderhavige AGV zonder enig voorbehoud aanvaardt.
2. GEDRAG DAT VAN DE INTERNETGEBRUIKER VEREIST WORDT
2.1. Bij het surfen op de Site moet u de instructies volgen die op het scherm verschijnen.

2.2. U mag van de Site en van de op de Site aangeboden diensten geen gebruik maken dat in strijd is met de reglementering van kracht, met de regels van goed gedrag op het Internet en, meer in het algemeen, geen gebruik dat inbreuk pleegt op de belangen, de goede naam en reputatie en het imago van PNEUS-ONLINE.

2.3. Bijgevolg mag u in geen geval één van het volgende doen:
- wat voor middelen dan ook inzetten om de goede werking van de Site en van de diensten die op de Site worden beheerd te verstoren of te verhinderen;
- materiaal verspreiden of versturen, in welke vorm dan ook, dat aanleiding geeft of betrekking heeft op vreemdelinghaat, racisme, aansporen tot rassenhaat, pedofilie, pornografie, aansporen tot moord, laster, beledigingen, of dat inbreuk doet op de rechten van derden, onder andere het intellectuele eigendomsrecht en het recht op privacy;
- ongevraagd elektronische mail versturen op een misbruikende manier (massaverzending en/of herhaalde verzendingen en/of verzending naar meerdere bestemmelingen);
- meer algemeen, het verzamelen van contactgegevens die op de Site te zien zijn voor andere doeleinden, en met name voor klantenwerving.

Met de schrijvers van de advertenties mag u geen contact opnemen voor een doel dat verschilt van het onderwerp van hun advertentie, op welke manier dan ook.
3. INTELLECTUELE EIGENDOM
3.1. U erkent dat de Site en de inhoud ervan wettelijk beschermd zijn krachtens het intellectuele eigendomsrecht, en u verbindt zich ertoe de rechten op intellectuele eigendom te respecteren.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE geeft u uitsluitend de volgend rechten:
- de Site te raadplegen alsook de advertenties die er worden gepubliceerd;
- de advertenties afdrukken voor uw eigen gebruik, niet voor beroeps- of handelsdoeleinden, maar alleen voor persoonlijke doeleinden, en op voorwaarde dat op het afgedrukt materiaal de gehele copyrightvermeldingen staan alsook iedere andere wettelijke vermelding die op de originelen voorkomt.

3.3. Ieder gebruik dat niet overeenstemt met de hierboven vermelde voorschriften is onwettig en kan aanleiding geven tot rechtsvervolging tegen u.
4. AANSPRAKELIJKHEID VAN PNEUS-ONLINE
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE besteedt de nodig zorg aan het samenstellen en het bijwerken van de Site en van de advertenties in het bijzonder. Omdat PNEUS-ONLINE echter niet de controle heeft over alle gegevens en inlichtingen die op de Site worden bekendgemaakt, kan PNEUS-ONLINE niet garanderen dat die gegevens correct, foutloos en volledig zijn, ook niet dat die gegevens aan uw verwachtingen voldoen. Bijgevolg kan PNEUS ONLINE SUISSE niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die kan voortkomen uit het gebruik in het algemeen dat u maakt van de Site en/of de inhoud ervan.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSE behoudt zich het recht voor om, op welk ogenblik dan ook, de gehele Site of delen ervan te wijzigen en voorlopig of definitief te onderbreken, zonder u daarvan eerst op de hoogte te stellen. PNEUS ONLINE SUISSE kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover u noch tegenover derden voor om het even welke wijziging, voorlopige of definitieve onderbreking van de Site, noch voor om het even welke wijziging van de toegang tot de Site en de diensten die op de Site worden beheerd, om welke reden dan ook.

4.3. Tenslotte erkent en aanvaardt u expliciet dat PNEUS ONLINE SUISSE niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die kan ontstaan uit een relatie, van welke aard dan ook, tussen u en een schrijver van een advertentie of een andere partner die materiaal of diensten op de Site aanbiedt. In dergelijk geval, kunt u alleen de aansprakelijkheid van de schrijver of van derde partij inroepen.
5. PERSOONSGEGEVENS
5.1. Het raadplegen van de Site en de pagina's ervan vereist niet dat u uw naam opgeeft.
In bepaalde gevallen (aanleggen van een persoonlijke ruimte, inschrijven tot de dienst voor het invoeren van een advertentie, ... ), kan het echter zijn dat u wordt verzocht uw persoonsgegevens (postadres, elektronisch adres ...) in te vullen.
Op dat formulier is een selectievakje aanwezig waarmee u kunt aanvaarden of weigeren dat die gegevens door PNEUS ONLINE SUISSE worden gebruikt voor commerciële doeleinden, voor eigen rekening of voor die van anderen, en/of overgedragen aan derden. De inlichtingen die op die manier worden verzameld worden verwerkt in computerbestanden die aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid worden overgelegd.

5.2. U hebt het recht zich te verzetten tegen het gebruik en/of het overdragen van uw gegevens voor commerciële klantenwerving alsook het recht op toegang tot en rechtzetting van die gegevens door het sturen van een bericht via de post naar PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE of een elektronisch bericht naar volgend adres: advertenties@pneus-online.fr

Op dezelfde manier kunt u ook uw recht uitoefenen tot het wissen van de gegevens die op u betrekking hebben en die een facultatief karakter hebben en niet noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven. U erkent en aanvaardt dat uw gegevens, indien nodig, kunnen worden overgemaakt aan onderaannemers bij het leveren van de Site en/of de diensten die worden aangeboden op de Site.

5.3. Om statistieken op te kunnen stellen over het aantal bezoekers, gebruikt de Site cookies. Een cookie maakt het niet mogelijk u te identificeren; aan de andere kant, worden inlichtingen opgetekend over uw bezoek aan de Site (de pagina's die u hebt bekeken, de datum en het tijdstip dat u dat hebt gedaan ... ). U kunt zich verzetten tegen het aanleggen ervan via de "Voorkeursinstellingen voor Internet" van uw browser. De werking van de Site en van de aangeboden diensten op de Site kunnen in zulk geval verschillen.

5.4. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.
6. WETTELIJKE INFORMATIE
De Site wordt beheerd door: PNEUS ONLINE SUISSE

De ondersteuning wordt verzekerd door: Société ECRITEL

De publicatiedirecteur is: Alexis NERGUISIAN - Bestuurder

PNEUS-ONLINE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en de gevolgen van de advertenties die op zijn site zijn opgenomen.
West-Europa :
Oost-Europa :
Amerika :
Azië :
Afrika :
Oceanië :
Auto tweedehands, motor tweedehands, 4x4 tweedehands, scooter tweedehands, verkoop auto, auto kopen, auto verkopen, verkoop motor, motor verkopen, autoadvertenties, motoradvertenties
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen